b&d Natuuradvies

Natuuronderzoek

b&d Natuuradvies onderzoekt natuur. We verzamelen gegevens in het veld, doen bronnen- en literatuuronderzoek, interviewen beheerders, werken samen met andere experts en verwerken en analyseren gegevens.
We hebben uitgebreide ervaring op het gebied van: flora- en vegetatie, biodiversiteit, karteringen, muurplanten, rugstreeppad, stadsecologie en stedelijk groen, natuurvriendelijke oevers, faunapassages en sporenonderzoek, parken en binnenduinrand.

Voorbeelden van projecten:

 • Inventarisatie muurplanten door heel Nederland: Amsterdam, Hellevoetsluis, Utrecht, Montfoort, Haarlem;
 • Monitoring Parken en verbindingszones: Slotervaart, Zuideramstel, Nulmeting vegtatie Ecolint, KLeine Loopveld;
 • Inventarisatie bermen Amersfoort, Muiden, Amstelveen;
 • Monitoring Natuurvriendelijke oevers Noordzeekanaal, Zuid Willemsvaart;
 • Inventarisatie amfibiën Haarlemmermeer;
 • Inventarisatie begroeiingstypen spoorwegen;
 • Vegetatieopnamen Amsterdamse waterleidingduinen.


terug naar boven

Beleid en ondersteuning

b&d Natuuradvies adviseert bij het maken of uitvoeren van beleid op het gebied van water, groen en natuur. De wisselwerking met de opdrachtgever is hierbij essentieel.
Voorbeelden zijn: het schrijven van plannen voor beleids- of natuurmonitoring, beleidsevaluatie, inventarisatie van faalmechanismen, inrichting- en beheerplannen en een visie voor natuur in de wijk.

Voorbeelden van projecten:

 • Beheerplan Duinrel Schaepmanlaan Bloemendaal;
 • Opzetten muurplantenkennissysteem Amsterdam;
 • Opstellen monitoringplan Parken Slotervaart;
 • Monitoringplan diersporenonderzoek op faunapassages Slotervaart;
 • Habitatkaart amfibiën en vleermuizen Haarlemmermeer;
 • Visie en ideenboek De Leidsebuurt Groener Haarlem;
 • Beleidsevaluatie Natuurvriendelijke Oevers Rijkswaterstaat;
 • Instandhoudingsplannen Natuurvriendelijke Oevers Rijkswaterstaat.

terug naar boven

Natuurinformatie

b&d Natuuradvies werkt op diverse manieren aan de overdracht van kennis op het gebied van natuur. We organiseren symposia, workshops, cursussen en excursies en we produceren folders, nieuwsbrieven, brochures en panelen. Rode draad bij deze activiteiten is de inhoud: populariseren van ecologie of vergaren van ecologische kennis door uitwisseling met vakgenoten.

Voorbeelden van projecten:

 • Opzetten muurplantenkennissysteem Amsterdam;
 • Cursus Natuurvriendelijke Oevers Stichting PAO;
 • Fiets- en wandelroute langs de IJssel voor Rijkswaterstaat;
 • Excursie EVZ Bovendiep, Diemerpark en omgeving voor Platform Natuurvriendelijke oevers ;
 • Vleermuiskasten en informatiepanelen Geniedijk - Haarlemmermeer;
 • Digitale nieuwsbrief: Zoet-zout berichten voor Rijkswaterstaat;
 • Diverse folders o.a. over vlinders, akkerdistels en schadebestrijding en beheer (ganzen, kraaiachtigen,zoogdieren)
 • Ecologendag voor Rijkswaterstaat;
 • Cursus QGIS;
 • Lezingendagen KNBV.

terug naar boven