b&d Natuuradvies

Het Oude Continent, Natuur en Landschap van Europa

Op woensdag 10 december 2014 organiseert de commissie Vegetatieonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) een lezingendag met als thema Het Oude Continent, Natuur en Landschap van Europa. De lezingendag wordt gecombineerd met de presentatie van het boek “Het Oude Continent”, beschouwingen over Europese vegetatie (uitgave: KNVV, redactie: Joop Schaminée en John Janssen) en met de jaarvergadering van de KNBV. Het gaat over de verscheidenheid aan natuur in Europa. Tal van bijzondere landschappen en hun verhalen komen aan bod, net als de vraag: "Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen"?

Klik hier voor het programma.


Cursus Natuurvriendelijke oevers 2013

Op 22 en 23 mei 2013 geven Michelle de la Haye van Grontmij en Bertien Besteman van b&d Natuuradvies de cursus Natuurvriendelijke oevers voor Stichting PostAcademisch Onderwijs.
Natuurvriendelijke oevers zijn één van de belangrijkste maatregelen om de doelen van de KRW te halen en ze zorgen voor waterberging en waterzuivering. Ze bieden recreatieve mogelijkheden en kansen voor bedreigde en beschermde soorten. Alle functies van natuurvriendelijke oevers komen aan bod, naast hun vaak primaire functie als oeververdediging. Ervaren docenten behandelen zowel de technische als de ecologische aspecten en er is veel tijd voor voorbeelden ook uit de dagelijkse praktijk van de cursisten. Er wordt een casus uitgewerkt van een locatie die tijdens de excursie op 4 juni in het veld wordt bekeken.

Meer informatie over deze cursus vindt u op de website van de Stichting PAO http://pao-tudelft.nl/Cursussen/16/2520/Natuurvriendelijke_oevers.html of neem contact op met Bertien BestemanLezingendag Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Op donderdag 26 april 2012 organiseert de commissie Vegetatieonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging een lezingendag met als thema Ierland. Het programma biedt naast een inleiding over de vegetatie van Ierland interessante lezingen over natuurherstel en veranderingen in het Ierse landschap. De sprekers zullen voorbeelden laten zien van onder meer The Burren en Ombrogenic Saltmarshes. Verder zijn hydrologie, en natuur- en landschapsbescherming ruim vertegenwoordigd. Kortom een compleet programma voor wie alles van Ierland en haar spectaculaire natuur te weten wil komen.

Klik hier voor het programma.

Muurplanten aan de Veemkade

In het Oostelijk havengebied van Amsterdam groeien veel beschermde muurplanten op de kademuren. De gemeente moet hier rekening mee houden bij onderhoud en werkzaamheden. Stadsdeel Oost wil aan de Veemkade een steiger aanleggen. b&d Natuuradvies adviseert over de locatie en het ontwerp van de steiger en schrijft het ecologisch werkprotocol zodat de muurplanten en hun standplaats behouden blijven.


Cursus Natuurvriendelijke oevers 2011

Op 10 en 11 mei 2011 geven Michelle de la Haye van Grontmij en Bertien Besteman van b&d Natuuradvies met een aantal andere docenten de cursus Natuurvriendelijke oevers voor Stichting PostAcademisch Onderwijs.
Natuurvriendelijke oevers spelen een rol bij het herstel en de inrichting van watersystemen sinds het verschijnen van de derde Nota waterhuishouding. Ze zijn één van de belangrijkste maatregelen om de doelen van de KRW te halen en ze bieden kansen aan bedreigde en beschermde soorten. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor waterberging en recreatieve mogelijkheden, naast hun vaak primaire functie van oeververdediging. Alle functies van natuurvriendelijke oevers komen aan bod in de cursus, waarin zowel de technische als de ecologische aspecten worden behandeld en geillustreerd. Bovendien is er veel tijd voor praktijkvoorbeelden. Er wordt in de cursus een casus uitgewerkt die tijdens de excursie in het veld wordt bekeken.
Meer informatie over deze cursus vindt u op de website van de Stichting PostAcademisch Onderwijs of neem contact op met Bertien Besteman


Tijdelijke natuur in Haven Amsterdam

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wil de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur in Nederland bevorderen. Onder tijdelijke natuur verstaat men natuur die zich ontwikkelt op braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen, woningbouwgebieden e.d. gedurende minimaal één voortplantingsseizoen, voordat de eindbestemming wordt gerealiseerd. Voordat de beleidslijn landelijk kan worden ingezet, worden pilotprojecten uitgevoerd. Eén van deze pilotgebieden ligt in het Amsterdamse Haventerrein. b&d Natuuradvies adviseerde Milieucentrum Amsterdam over de ecologische onderbouwing.


Vegetatieonderzoek Prorail

In 2009 inventariseerde b&d Natuuradvies grote stukken langs het spoor rondom Leiden, Lisse en Alphen aan de Rijn. De gegevens werden verwerkt voor gebruik in een GIS. Het doel van onderzoek is het verzamelen van veldgegevens in genoemde contractgebieden, zodat de opdrachtgever inzicht krijgt in de aanwezige vegetatie. Verder zijn de verzamelde gegevens te benutten bij:

  • voldoen aan de Flora- en faunawet;
  • advisering over het benutten van de spoorberm als leefgebied van flora en fauna;
  • advisering over het benutten van de spoorberm als corridor voor natuur.


Levenscyclusbenadering oevers:
vegetatiesamenstelliing in relatie tot beheer

Samen met Dr. Ger Boedeltje van Bureau Daslook analyseerde b&d Natuuradvies de vegetatieontwikkeling in natuurvriendelijke oevers in vier kanalen in Nederland voor de levenscyclusanalyse van natuurvriendelijke oevers door Rijkswaterstaat.
Bij de levenscyclusanalyse worden de kosten en baten van een object tegen elkaar afgewogen over de hele levensduur, van aanleg via onderhoud en beheer tot en met vervanging. Hiermee kunnen keuzes in ontwerpvarianten of onderhoudsscenario's op basis van levensduurkosten worden gemotiveerd (Soesbergen 2005 en referenties daarin). Naast een analyse van de de vegetatieontwikkeling in natuurvriendelijke oevers werkten we aan een voorspelling van de toekomstige vegetatieontwikkeling in deze oevers bij verschillende beheervarianten.


Herinrichting Park de Kuil

Stadsdeel Nieuw-west (het voormalige stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer) heeft plannen om het park De Kuil te renoveren. b&d Natuuradvies onderzoekt voor het Stadsdeel en Dienst Landelijk Gebied het voorkomen van beschermde flora en fauna in park de Kuil en beschrijft de effecten van de geplande ingrepen op de functie van het gebied voor de diverse soorten.
Het park ligt aan de rand van de Osdorperbinnenpolder. Samen met Osdorperbinnenpolder, Osdorperbinnenpolder Zuid en de Lutkemeerpolder is de Osdorperbinnenpolder Noord onderdeel van de Tuinen van West. Hier gaan de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en de centrale stad een groen recreatiegebied ontwikkelen.


Vleermuizen in de Stelling van Amsterdam

b&d Natuuradvies onderzocht een aantal forten van de stellingen van Amsterdam voor de gemeente Haarlemmermeer. In een van de forten werd de Baardvleermuis aangetroffen !!!
De forten binnen de gemeente werden geinspecteerd op overwinterings plaatsen voor vleermuizen. Tijdens een van de inspecties werden drie baardvleermuizen aangetroffen. De baardvleermuis is de kleinste Europese soort uit het geslacht Myotis . Het dier houdt van parkachtig landschap, dorpen, tuinen en open weiden, vaak in de nabijheid van water.


Vlinderfolder: Blauwtjes en andere vlinders

Voor de Provincie Noord-Brabant maakte b&d Natuuradvies de folder Blauwtjes en andere vlinders.

Deze rijk geillustreerde folder is uitgegeven als hulpmiddel om het pimpernelblauwtje en het donker pimpernelblauwtje te herkennen. De vlinders waren verdwenen uit Nederland maar in 1990 zijn ze ge-herintroduceerd in Noord-Brabant. Naast het pimpernelblauwtje zijn ook andere vlinders opgenomen in deze folder.
Verder geeft deze folder tips over vlindervriendelijk bermbeheer. Vlinders zijn een maatstaf voor de kwaliteit van de natuur. Door natuurlijk en kleinschalig beheer van bermen en oevers zijn de maatregelen niet alleen voor vlinders goed maar ook voor bijen en andere diersoorten!