b&d Natuuradvies


Biodiversiteitsplan Bloemendaal 2020

De gemeente Bloemendaal vroeg Ecologisch adviesbureau Ben Kruijsen een biodiversiteitsplan op te stellen. Kruijsen en b&d Natuuradvies richtte daarvoor een bioteam op met Arda advies en Antje Eherenburg. Het bioteam stelde een visie op en gebruikte ideeën van Bloemendaalse bewoners. De gemeente Bloemendaal wil diverse ideeën uitvoeren, maar bewoners waren de gemeente voor. Enthousiast geworden door de aanstekelijke energie van Ben Kruijsen regelden ze een nieuw ooievaarsnest bij Het Halve Maantje. De uitgewerkte ideeën betreffen bijvoorbeeld bermbeheer, nachtdieren ontrafeld en bloemenbeheer bij het gemeentehuis.

Het biodiversiteitsplan kunt u vinden op de website van de gemeente of neem contact op met Bertien BestemanNatuurwaarden- en NatuurkansenkaartVoor collega Laneco inventariseert b&d Natuuradvies in de zomer van 2019 de gemeente Noordwijk-Noordwijkerhout op natuurwaarden en natuurkansen. Al het openbaargroen wordt beoordeeld op diversiteit, natuurlijkheid, vervangbaarheid, ecologische structuur en potenties. In de herfst worden de veldgegevens uitgewerkt tot GIS-kaartlagen voor de gemeente.
Meer informatie? neem contact op met Bertien BestemanCursus Natuurvriendelijke oevers 2020

Op 15 en 16 september geven Michelle de la Haye van Bureau Waardenburg en Bertien Besteman van b&d Natuuradvies de cursus Natuurvriendelijke oevers voor PAO Techniek en Management.
Natuurvriendelijke oevers zorgen voor waterberging, recreatieve mogelijkheden en kansen voor natuur en zijn een belangrijke maatregel binnen de KRW. In de cursus behandelen ervaren docenten technische en ecologische aspecten. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe benut je kansen bij de realisatie van natuurvriendelijke oevers? Hoe zorg je dat een natuurvriendelijke oever zich in de gewenste richting ontwikkelt? Hoe beheer je de natuurvriendelijke oever zodat de gewenste situatie zich handhaaft? Er is tijd voor voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en er wordt een casus uitgewerkt van een locatie die tijdens de excursie op 25 september wordt bekeken.

Meer informatie over deze cursus vindt u op de website van PAO Techniek en Management of neem contact op met Bertien BestemanPlan van aanpak voor uitwerking van Sleutelfactor Context

In het voorjaar van 2016 maakten wij voor STOWA een plan van aanpak voor uitwerking van de Sleutelfactor Context. In deze opdracht werkten we samen met het CML en Duo-advies.
De watersysteemanalyse volgens de ecologische sleutelfactoren levert toegankelijke informatie over de ecologische kwaliteit van het watersysteem en de bijbehorende context. De sleutelfactor context richt zich op de interactie tussen het watersysteem en de ecosysteemdiensten van het watersysteem. STOWA wil de kennis over deze interactie ontsluiten met een instrument op basis van ecosysteemdiensten. Daarmee kan de bestuurder de relevante ecosysteemdiensten afwegen.

Meer informatie vindt u op de website over ecologischesleutelfactoren.nl, de site van STOWA , of neem contact op met Bertien Besteman .


Habitatkartering in Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid

In 2015 voerde b&d Natuuradvies een habitatkartering uit voor PWN.
Nabij de geluidswal van het circuit van Zandvoort willen de Gemeente Zandvoort en PWN een mountainbike-route aanleggen. Een deel van deze route ligt binnen de begrenzing van het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. Door luchtfoto's en vegetatietypenkaarten te koppelen werden vlakken verkregen welke in het veld zijn gecontroleerd en/of bijgesteld. Van de Natura2000-vegetatietypen zijn vegetatie-opnamen gemaakt. Gegevens zijn verwerkt tot een habitatkaart in GIS ten behoeve van de vergunning.


Rugstreeppadden in Uithoorn

Voor de gemeente Uithoorn werkt b&d Natuuradvies aan een plan om de rugstreeppad voor Legmeer-West in Uithoorn te behouden. Het bestaande compensatiegebied bleek niet te voldoen. Voor dit plan zijn het compensatiegebied en de omgeving beoordeeld en is potentieel leeggebied in kaart gebracht. b&d Natuuradvies stelde aanbevelingen op om dit leefgebied te optimaliseren.


Verplanting grote keverorchis Begraafplaats Westgaarde

Waar de gemeente Amsterdam een fietsbrug plande, van de Lutkemeerweg naar begraafplaats Westgaarde groeiden een kleine 100 grote keverorchissen. Op de begraafplaats groeien duizenden exemplaren van deze soort. Op verzoek van de gemeente beoordeelde b&d Natuuradvies verplantlocaties en begeleidde de verplanting naar het Amsterdamse bos en het Sloterpark. Komende jaren volgt de gemeente de keverorchissen op hun nieuwe groeiplaats.


LCC berekeningen van wegbermen

Voor Rijkswaterstaat berekende b&d Natuuradvies de kosten van verschillende soorten maaibeheer langs Rijkswegen. De berekeningen zijn onderdeel van een Life cycle cost-analyse, hierin worden de kosten van de hele levenscyclus beschouwd om vervolgens gefundeerd een keuze voor de lange termijn te kunnen maken.


Inventariseren in Amsterdam

Voor diverse projecten in het centrum van Amsterdam onderzocht b&d Natuuradvies of er negatieve effecten konden optreden voor beschermde flora- en fauna. Het ging om de renovatie van de Leidsebrug, het aanleggen van een steiger en enkele fietsenstallingen. b&d Natuuradvies raadpleegt hiervoor de NDFF en deed veldonderzoek relevante waarnemingen worden ook in de NDFF ingevoerd. Ook werden adviezen opgesteld voor de Gemeente hoe zij bij het werk schade aan beschermende soorten kan voorkomen.


Ecologisch advies over netwerkschakels en prestatie-indicatoren

Voor de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat definieerde b&d Natuuradvies netwerkschakels voor leefgebied en maakte een stippenkaart voor vismigratievoorzieningen. Verder adviseerde b&d Natuuradvies over het inpassen van ecologie in het assetmanagement van Rijkswaterstaat. Tenslotte droeg zij bij aan het ontwikkelen van ecologische prestatie-indicatoren voor het Service Level Agreement van 2017-2020.


Gis-analyse voor LESA Boswachterijen van Midden-Drenthe

Baaijens advies stelde voor Staatsbosbeheer een landschapsecologische analyse op van de Boswachterijen van Midden-Drenthe. Als onderdeel van deze analyse heeft b&d Natuuradvies een analyse gemaakt van de eind jaren '40 ingekleurde rood-blauwekaarten van Von Frijtag Drabbe. Overlays met het AHN bestand en topografische kaarten resulteerde in 'bijzondere' plekken. In het veld zijn deze locaties gecontroleerd om inzicht te krijgen in factoren en processen die daar een rol spelen.


Ecologische expertise voor bouwteamadvies Akersluis

De Akersluis in Amsterdam en haar directe omgeving vormen een knelpunt binnn de Groene AS. De oplossing van dit knelpunt is gezocht in een 'bypass Groene AS'. Voor de uitvoering hiervan hebben verschillende aannemers een voorstel voor de werkzaamheden geleverd. Een bouwteam met hierin verschillende expertises selecteerde aannemer. b&d Natuuradvies leverde de ecologische expertise binnen dit team.


Vleermuismonitoring Geniedijk in de Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer vervangt in fasen de populieren op de Geniedijk in Hoofddorp. De Geniedijk is een belangrijk voor vleermuizen om te foerageren en te baltsen, daarom vroeg de gemeente aan b&d Natuuradvies de vleermuizenstand op en om de Geniedijk te onderzoeken. Samen met bureau Vroeg Vlieger en met Floor van der Vliet werd in 2013 een nulmeting verricht en in 2014 een eerste meting na de eerste kapfase. Ook werden vleermuiskasten geplaatst en gemonitord in 2014. De kap werd in 2013 begeleid door b&d Natuuradvies in samenwerking met Elsken Ecologie.

Een groot deel van de vleermuiskasten werd gemaakt door een sociale werkplaats. Ook ontwierpen b&d Natuuradvies en Vroegvlieger een vleermuiskast voor dit project: http://www.nmch.nl/project/vleermuizen-haarlemmermeer


Muizenonderzoek 't Kleine Loopveld 2014

b&d Natuuradvies onderzocht in 2014 de muizenstand in verschillende begroeiingstypen in 't Kleine Loopveld in Amsterdam. 't Kleine Loopveld is onderdeel van het Ecolint, een ecologische zone tussen de Nieuwe Meer en het Nieuwe Diep. Komende winter worden de vangstresultaten vergeleken met resultaten uit 1995-1997 en 2006. Het bestendige ecologische beheer, na de herinrichting in 1995, was positief voor de muizen en spitsmuizen. In 2012 werd de waterberging in 't Kleine Loopveld uitgebreid. Het muizenonderzoek van 2014 zal inzicht geven in de muizenstand na deze laatste herinririchting. Aanvullend worden adviezen voor beheer opgesteld.


Leidsebuurt Groener

Volgens de Wijkraad Leidsebuurt in Haarlem wordt De Leidsebuurt als stenig ervaren. In de smalle straten is beperkt ruimte voor groen. b&d Natuuradvies en ARDA maakten voor de Leidsebuurt het "Ideeënboek De Leidsebuurt Groener - Mogelijkheden, Visie en Ideeën om de Leidsebuurt te Vergroenen". Een inventarisatie van het groen in de buurt en het inhoudelijk verzorgen van een avond voor buurtbewoners waren fundamenten voor het ideeënboek dat uitgaat van een duurzame en ecologisch verantwoorde invulling van het groen in de Leidsebuurt.
Zie ook de website van de Leidse Buurt in Haarlem.


Monitoring Rugstreeppadcompensatiegebieden Amstelveen en Uithoorn

b&d Natuuradvies onderzoekt al jaren de aanwezigheid van rugstreeppadden in de compensatiegebieden van Amstelveen en Uithoorn. De eerste onderzoeksronde dit jaar is uitgevoerd en de eerste rugstreeppadden zijn waargenomen. In mei en juni volgen de volgende ronden.
Lees ook ...


Themabijeenkomst Tijdelijke Natuur

b&d Natuuradvies woonde op 5 maart 2014 de Themabijeenkomst Tijdelijke Natuur bij. Enkele jaren geleden was b&d Natuuradvies bij ecologische advisering voor de pilot Tijdelijke Natuur van Haven Amsterdam .


Mussenkasten in Haarlem

Een woningbouwvereniging in Haarlem gaat delen van de de Amsterdamse buurt renoveren en vernieuwen. Mussen broeden vaak onder het dak. De huizen uit de jaren twintig van de 20e eeuw bieden broedgelegenheid voor mussen en het groen eromheen levert voedsel.
b&d Natuuradvies heeft samen met bureau Vroeg Vlieger geadviseerd voor de beste plaatsen waar mussenkasten kunnen worden opgehangen.


Beheerobjecten voor Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat maakte b&d Natuuradvies een overzicht met te beheren objecten die van belang zijn voor de functie 'schoon en gezond water'. In PostgreSQL is een database opgezet waarin uit de brondocumenten een objectenlijst is opgesteld en dubbelen zijn verwijderd. Met PostGIS is aanvullende informatie uit GIS-lagen toegevoegd aan de eindtabel.


Instandhoudingsplannen natuurvriendelijke oevers Rijkswaterstaat

Om inzicht te krijgen in de kosten van beheer werkt Rijkswaterstaat met instandhoudingsplannen. In de instandhoudingsplannen voor natuurvriendelijke oevers worden de beheermaatregelen in beeld gebracht en wordt een schatting gemaakt van de daarbij horende kosten.


Vastleggen data KRW-maatregelen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, Deltares en Alterra werken aan een analyse van de effecten van de maatregelen voor de Kader Richtlijn Water (KRW) op macrofauna, watervegetatie en vis. b&d Natuuradvies draagt bij aan de voorbereidingen van deze analyse door het vastleggen van de beschikbare data van KRW-maatregelen in digitale systemen.


Basiscursus QuantumGIS

b&d Natuuradvies verzorgde in 2013 samen met Webmapper een basiscursus GIS voor ecologen met het softwarepakket QuantumGIS. Geografische Informatiesystemen (GIS) helpen bij verwerken, presenteren en analyseren van data. Voor ecologen gaat het veelal om (digitaal) in het veld verzamelde gegevens. QuantumGIS is een 'Open Source' pakket, waardoor aan het gebruik geen licentiekosten verbonden zijn. De eerste cursus, afgestemd op ecologen, vond plaats op 19 en 20 maart 2013 plaats en was een groot succes. Meer informatie over de cursus vindt u in de flyer .
Bij voldoende belangstelling willen we in 2014 de cursus opnieuw organiseren.Inventarisatie bermen Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft een rijke traditie op het gebied van botanisch bermbeheer. Daarnaast heeft de gemeente hard gewerkt aan een gedragscode Flora- en faunawet. Inzicht in het voorkomen van beschermde en bijzondere vaatplanten, de soortenrijkdom en (potentieel) habitat van beschermde dieren is gewenst. b&d Natuuradvies voerde in mei en juni 2012 een uitgebreide inventarisatie van bermen, bloemenweiden en rietlanden uit.


Natuur in de uitverkoop - Lezingendag van de KNBV

Op woensdag 11 december 2013 organiseert de sectie Vegetatieonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging een lezingendag met als thema Natuur in de uitverkoop?, naar het boek dat deze dag wordt gepresenteerd. De relatie tussen mens en natuur kwam afgelopen jaren in nieuw daglicht te staan. Niet langer staat de intrinsieke waarde van natuur centraal. Het gaat tegenwoordig vaker om het nut van natuur voor ons mensen. De lezingen en het boek zullen geen antwoord geven op de vraag uit de titel maar wel bijdragen aan de discussie over economie en ecologie.

Klik hier voor het programma.


Amstelveen - Machineweg Middelpolder

Door de Middenpolder in de Gemeente Amstelveen loopt van oost naar west de Machineweg over een veendijk. Door verzakkingen is er frequent onderhoud aan de weg nodig. b&d Natuuradvies onderzoekt voor welke diergroepen de bossages en knotwilgen langs de Machineweg en naastgelegen fietspad van belang zijn.


Kennissysteem Muurplanten Amsterdam

In opdracht van DRO Amsterdam startte b&d Natuuradvies in 2003/2004 het Kennissysteem muurplanten. Sinds die tijd inventariseren vrijwilligers en medewerkers van b&d Natuuradvies jaarlijks grote delen van Amsterdam. b&d Natuuradvies deed daarnaast beperkt onderzoek naar seizoens- en waarnemerseffecten. Vanaf 2011 worden de data digitaal opgenomen in een GIS, waardoor op kaarten direct zichtbaar is op welke adressen zich muurplanten bevinden. Voor een overzicht van de gegegevens klik op deze link.


Vegetatieonderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen

In de zomer van 2011 maakte b&d Natuuradvies vegetatie-opnamen in de droge duinen van Zeeveld, maar ook in de natte delen van het Eiland van Rolvers en in de behoorlijk ontkalkte delen op de strandwal van het Paardenkerkhof. De resultaten worden door Waternet gebruikt voor beheer en beleid.


Muurplanten en vleermuizen in Oost-Watergraafsmeer

b&d Natuuradvies adviseerde stadsdeel Oost-Watergraafsmeer over muurplanten en vleermuizen. Dit zijn twee van de verschillende bijzondere groepen flora en fauna uit de uitvoeringsnota Flora en Fauna die het stadsdeel wil stimuleren.
b&d Natuuradvies gaf advies over hoe het biotoop kan worden behouden en bevorderd. Maar het project richtte zich ook op het verkrijgen van een actueel beeld van de aanwezige muurplanten en vleermuizen. Dit gebeurde op basis van bestaande kennis, maar ook via meldingen van vleermuiswaarnemingen door buurtbewoners.
Via een oproep in de stadsdeelkrant en de website van het stadsdeel werden bewoners gevraagd waarnemingen van vleermuizen door te geven. Met deze gegevens verkreeg het stadsdeel een beter beeld van de vleermuizenstand.


Vegetatiemonitoring in 't Kleine Loopveld - Amsterdam

't Kleine Loopveld in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is een groene zone waar al jaren consequent beheer plaatsvindt. Het gebied oogt prachtig en wordt gewaardeerd door mens en natuur. In 2009 inventariseerde b&d Natuuradvies de graslandvegetaties in 't Kleine Loopveld. 't Kleine Loopveld is onderdeel van het Ecolint, een verbindingszone voor natuur van het Nieuwe meer naar het Nieuwe diep in Amsterdam. Eerder onderzocht het stadsdeel al vogels, vleermuizen en muizen. Het vegetatieonderzoek bracht de aanwezige (beschermde) planten en mossen in kaart en resulteerde in een opzet voor een onderzoeksmethode die de effecten van beheer onderzoekt.
In 1999 onderzocht b&d Natuuradvies de vegetaties in het Ecolint. Enkele vegetatie-opnamen van destijds werden herhaald en vergeleken.


Rugstreeppadden gebied Legmeer-West, Uithoorn: compensatie en monitoring

In 2003 onderzocht b&d Natuuradvies samen met Ronald Hoogenhout plangebied Legmeer-West. Polder Noorder Legmeer bleek het leefgebied te zijn van de rugstreeppad, een streng beschermde soort. Om de rugstreeppad in Legmeer-West te behouden schreven b&d Natuuradvies en Hoogenhout een compensatieplan. De Gemeente Uithoorn legde volgens dat plan een compensatiegebied aan. Hoogenhout en b&d Natuuradvies begeleidden de aanleg zodat aan de eisen van de Flora- en faunawet werd voldaan. Behalve de rugstreeppad zullen nog meer dieren het compensatiegebied gebruiken. Sinds de aanleg onderzoekt b&d Natuuradvies jaarlijks het compensatiegebied en het plangebied. Ook adviseert b&d Natuuradvies de beheerder om het compensatiegebied te optimaliseren voor de rugstreeppad.


10 jaar Monitoring Ecologisch groen Slotervaart

Tien jaar geleden werd langs de Christoffel Plantijngracht het natte econet aangelegd. Stadsdeel Slotervaart startte er natuurbeheer en samen met b&d natuuradvies werd een monitoringsprogramma opgezet om te onderzoeken hoe deze verbindingszone functioneert.
Langs het Christoffel Plantijnpad komen dichte rietbegroeiingen voor, schrale en ruige graslanden, ruigte, struweel en bosvegetaties. In de begroeiing en langs de natuurvriendelijke oevers leven kleine zoogdieren en vleermuizen, vlinders, libellen en nog veel meer. Het Christoffel Plantijnpad brengt 'wilde' natuur tot dicht in de de stad.

Grootschalige ingrepen (herinrichting, baggerwerkzaamheden, eenvormig maaibeheer), hebben vaak grote invloed op de natuur. De ontwikkeling van de natuur valt erdoor terug. Soms is dat de bedoeling, vaak ook niet. Ingrepen zijn vaak onvermijdelijk in een dynamische stad maar de natuur is juist gebaat bij continuiteit van beheer. Het is goed als jaar in jaar uit hetzelfde beheer wordt gevoerd, dan speelt de natuur daarop in en kan zich ontwikkelen.

De monitoring langs het Christoffel Plantijnpad laat ook zien hoe waardevol de natuur is in de stad. Er werden al 14 vlinder- en 11 libellensoorten gevonden. Er is een vliegroute van de streng beschermde watervleermuis over de gracht en in 2009 is zelfs hun kolonie in de nabijheid ervan gevonden. Ook de ijsvogel wordt regelmatig gezien en broedt in Natuurtuin de Wiedijk.
Met de resultaten en rapportages van het onderzoek van b&d Natuuradvies kan het stadsdeel de ontwikkelingen van de natuur in het gebied volgen en het beleid en beheer bijsturen.


Monitoring natuurvriendelijke oevers NZK

In 1996 en 2004 bouwde Rijkswaterstaat langs het Noordzeekanaal natuurvriendelijke oevers (nvo's) bij Spaarnwoude en Zuiderpolder. Meteen na aanleg verschenen bijzondere soorten.
Een natuurvriendelijke oever biedt ruimte aan natuurlijke processen als kolonisatie, vegetatiesuccesie, erosie en verlanding. De natuur heeft er veel meer ruimte dan op de traditionele verharde oevers.

Een uitgebreid monitoringprogramma maakte deel uit van de projecten. b&d Natuuradvies werkte daar jaren lang aan mee, schreef een monitoringplan en beheerhandreikingen. In 1997 2006, 2007 en 2008 monitorde b&d Natuuradvies delen van natuur, recreatie en natuurbeheer in de natuurvriendelijke oevers.
In 2007 coördineerde b&d Natuuradvies het monitoringonderzoek en inventariseerde: planten, vleermuizen, libellen, vlinders en sprinkhanen (in samenwerking met EIS). De resultaten werden verwerkt in een integraal monitoringrapport waar ook gegevens van vis, macrofauna, water en morfologie in werden verwerkt.
In 2008 voerde b&d Natuuradvies een beknopt vegetatieonderzoek en een periodieke fotorapportage uit aan beide oevers en een eenvoudig recreanten onderzoek in Natuurvriendelijke oever Zuiderpolder.


Fiets- en wandelroute langs de IJssel

b&d natuuradvies werkte in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat aan een fiets- en wandelroute langs de IJssel.

De werken van Rijkswaterstaat staan hierin centraal. Naast de beschrijving van de route wordt achtergrondinformatie gegeven over het ontstaan van het IJssellandschap, natuurwaarden, cultuurhistorische aspecten en natuurlijk de functies van de rivier: waterafvoer en -berging en scheepvaart.

De route bestaat uit 6 delen, die afzonderlijk te wandelen en fietsen zijn, omdat ze van NS station naar NS station zijn beschreven. Een extra fietsroute, beschreven door Ger Boedeltje van Bureau Daslook loopt langs het fraaie sluizencomplex bij Eefde, de door rijkswaterstaat aangelegde natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal etc.


STOWA deeltoets1 in deelgemeenten Rotterdam, Waddinxveen en kernen in de Krimpenerwaard

In de zomer van 2006 en 2007 is de ecologische potentie, ecologische kwaliteit en beleving van de stadswateren in deelgemeenten van Rotterdam en kernen in de Krimpenerwaard onderzocht volgens de STOWA richtlijnen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Er wordt nauw samengewerkt met ARDA adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie. `